Skip to content

The Mystery of Prevailing Prayers Part Two Koinonia Abuja Sermon with Apostle Joshua Selman Nimmak