Skip to content

The Mystery of Prevailing Prayer Koinonia Abuja Sermon with Apostle Joshua Selman Nimmak